• Collectif

Photo de Collectif
Range Murata Hanaharu Naruco, Hiroyuki Asada, Sho-U Tajima, Mami Itou, Yoshitoshi Abe, Sabe, Yug, Okama, Shigeki Maeshima, Miggy, Yasuto Miura, Shin Nagasawa, Suzuhito Yasuda, Ugetsu Hakua, Hacca, Makoto Kobayashi, Yu Kinutani, Mie Nekoi, Kei Sanbe.

Oeuvres :

Robot